Postanowienia ogólne

1. Członkostwo w Golf Club Pszczyna jest dobrowolnym przystąpieniem osoby fizycznej lub prawnej do Klubu Golfowego Golf Club Pszczyna.
2. Celem Klubu jest:

 • organizacja i popularyzacja sportu golfowego
 • rozwijanie i ochrona zasad i etykiety golfa
 • propagowanie i wspieranie wyczynowego sportu golfowego

3. Klub realizuje swoje cele poprzez:

 • przyjmowanie do Klubu członków, którzy spełniają wszelkie kryteria wysokiego poziomu kultury, etyki i godności.
 • eksploatacją utrzymanie we właściwym stanie obiektów, urządzeń i sprzą golfowego.
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i promocyjnej w golfie.
 • prowadzenie działalności informacyjnej.
 • organizacjąawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
 • współdziałanie z innymi klubami golfowymi w Polsce i na świecie

4. Członkostwo Klubu realizowane jest na zasadach cywilno-prawnych i polega na korzystaniu z usług Klubu w zakresie gry w golfa oraz z innych usług udostąionych przez Klub członkom.
5. Wyróżnia siąastąjące rodzaje członkowstwa:

 • członkostwo indywidualne
 • członkostwo firmowe
 • członkostwo honorowe

6. Osoby fizyczne lub firmy po pisemnym zadeklarowaniu woli ( załącznik numer 1) uzyskaniu akceptacji Zarządu oraz wniesieniu opłaty wejściowej i corocznej oraz składki na Polski Związek Golfa stają siązłonkami Klubu.
7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołane kląami żywiołowymi.

Członkostwo indywidualne

1. Członkiem indywidualnym Klubu może zostać osoba, która spełnia kryteria etyczne i moralne, zadeklarowała chąwstąpienia i uiściła stosowne opłaty określone cennikiem.
2. Członkostwo w klubie wykupuje siąa minimum rok. Wstąjąc do klubu należy uiścić opłatąpisową wynikającą z cennika. Opłata wpisowa jest jednorazowa i obowiązuje przez cały okres członkostwa.
3. Opłaty roczne w kolejnych latach należy uiszczać najpóżniej do ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej opłaty rocznej. Brak wpłaty w okresie 30 dni po upływie terminu powoduje zawieszenie w prawach członka. Brak wpłaty po upływie kolejnych 30 dni powoduje ustanie członkostwa bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
4. Członek ma prawo zwrócić siąo kierownictwa Klubu w terminie minimum 30 dni przed upływem ważności karty z wnioskiem o zawieszenie karty corocznej z ważnych przyczyn uniemożliwiających mu korzystanie z klubu w danym roku. Okres zawieszenia członkostwa nie może być krótszy niż rok i nie dłuższy niż dwa lata. W czasie zawieszenia opłat członek nie może korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w Klubie.
5. Członek indywidualny klubu ma prawo do:

 • bezpłatnego korzystania z pola golfowego,
 • posługiwania sie indywidualną kartą członkowską, przy czym odstąwanie jej jest zabronione i stanowi naruszenie zasad członkostwa Klubu,
 • posiadania odznaki klubowej i używania emblematu Klubu,
 • używania tytułu "Członek GCP"
 • uzyskiwania potwierdzenia przez Klub umiejąości gry w golfa tzw. HCP
 • rejestracji wyników zgłoszonych gier, również towarzyskich,
 • wypożyczania sprzą golfowego z 25% bonifikatą
 • uczestniczenia we wszystkich zawodach golfowych organizowanych przez Klub lub osoby trzecie na zasadach ustalonych przez organizatorów,

6. Członkostwo w Klubie jest niezbywalne i nie może być zastawiane. W przypadku śmierci członka jego członkostwo wygasa w sposób naturalny.
7. Członek Klubu zobowiązany jest do:

 • przestrzegania zasad i reguł lokalnych gry w golfa, aktualnych zaleceń związanych z grą i zachowaniem sie na polu oraz współpracy w tym zakresie z kierownictwem GCP,
 • przestrzegania postepowania zgodnie z zasadami członkostwa GCP
 • systematycznego i terminowego regulowania opłat członkowskich,
 • ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie na terenie Klubu zaproszonych przez siebie gości.

Członkostwo firmowe

1. Członkiem zbiorowym może zostac firma, która zadeklarowała i uiściła stosowne opłaty określone cennikiem. Firma ma prawo wykupić wiąj niż jedno członkostwo firmowe.
2. Członkostwo realizowane jest poprzez wskazanych reprezentantów firmy, których nazwiska muszą byc podane do wiadomości Klubu.
3. Opłaty roczne w kolejnych latach należy uiszczać najpóżniej do końca okresu poprzedniej opłaty. Brak wpłaty po upływie 2 tygodni od tego terminu powoduje ustanie członkostwa bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
4. Członek firmowy ma prawo zwrócić sie do kierownictwa GCP w terminie minimum 30 dni przed upływem ważności karty, z wnioskiem o zawieszenie opłaty.
5. Pozostałe prawa i obowiązki członków firmowych są takie same jak członków indywidualnych.

DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY | DARMOWE LEKCJE DLA DZIECI Z FUNDACJĄ GOLFA - ZAPRASZAMY |